இந்தியாவில் உள்ள சுற்றுப்புற தகவல் மைய்யங்கள் 7 தலைப்புகளின் கீழ் செயல்பட்டு வருகின்றன. அவை பின் வருமாறு ஒவ்வொரு தலைப்புகளின் கீழ் வரும் மையங்களை அறிய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்புகளை தேர்வு செய்யவும்
1. சூழலியல் மற்றும் சூழலமைப்பு 
2. சுற்றுப்புற நிலைமை 
3. ரசாயணம், கழிவுகள் மற்றும் சூழல் நச்சியல் 
4. வணிகம் மற்றும் சட்டம் 
5. ஊடகம், சுற்றுப்புற கல்வி மற்றும் நீட்டிபுத்திர வளர்ச்சி 
6. தாவர வளம், விலங்குத் தொகுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு 
7. சுற்றுபுறம் மற்றும் ஆற்றல் மேலாண்மை