Indian Coastal States

Estuaries

Avg. discharge (m3/sec/day)

Gujarat

Ambica

1

Bhadar

16

Daman ganga

93

Dhatarwadi

2

Gulf of Kutch

< 1

Machhundri

3

Madhuvanti

1

Mahi

383

Meghal

7

Narmada 

190

Prabhas Patan

4

Sabarmati

33

Singoda

3

Tapi

210

Maharashtra

Daman ganga

93

Narmada 

190

Karnataka

Karwar

128

Mandovi

56

Kerala

Periar Estuary

8

Tamil Nadu

Cauvery

600

Ponnaiyar

21

Vaigai

28

Andhra Pradesh

Godavari

3, 500

Krishna

2, 100

Pennar

200

Odisha

Mahanadi

2,100

West Bengal

Ganges delta

35, 217


Source: http://www.seaaroundus.org/lme/32.aspx